× 

Chyby zraku

Ďalekozrakosť

- (lat. hyperopia) Spolu s krátkozrakosťou sú najčastejšou refrakčnou chybou oka. Je následkom nepostačujúcich predno-zadných rozmerov oka alebo nepostačujúcou silou, ktorá láme optický systém oka (šošovka je príliš plochá). Ku korekcii zraku ďalekozrakej osoby sa používajú dioptrické okuliare alebo kontaktné šošovky (spojné šošovky). Ich dioptrie sa označujú znakom plus.

Krátkozrakosť

- (miopia, gréc. → myopia) je to najčastejšia refrakčná chyba oka. Poškodenie je zapríčinené tým, že oko sústreďujúce svetelné lúče ich koncentruje pred sietnicou. Následkom toho je obraz na sietnici rozmazaný a videnie nie je ostré. Ku korekcii zraku krátkozrakej osoby sa používajú dioptrické okuliare alebo kontaktné šošovky. Sú to vypukloduté šošovky .Ich dioptrie sa označujú znakom mínus. Existujú tri stupne krátkozrakosti: * malá- do 3 dpt * stredná – menej ako 6 dpt * vysoká – viac ako 6 dpt

Astigmatizmus

– charakterizuje sa porušenou otočnou symetriou oka. Optické elementy zdravého oka sú symetrické. Ak šírka oka je väčšia ako jeho dĺžka, vtedy šošovka a rohovka nesústreďujú svetlo v okrúhlom priestore sietnic, čím vzniká rozmazaný v jednom smere obraz. Obraz, ktorý vidí osoba s astigmatizmom nie je ostrý, rozladený v niektorých plochách jeho pola videnia. Poznáme dva typy astigmatizmu: - pravidelný astigmatizmus - oko má dve optické osy. Táto chyba môže byť korigovaná okuliarmi s cylindrickými šošovkami. - nepravidelný astigmatizmus – následkom úrazu je rohovka oka deformovaná. V takomto prípade optických os je viac ako dve. Túto chybu oka sa modifikuje gélmi na rohovku alebo kontaktnými šošovkami.

Presbyopia

(presbyopia) – vzniká z pohoršenia videnia na blízke vzdialenosti spojené so zmenšovaním alebo stratou schopnosti akomodácie oka. Tento proces je neodvrátiteľný pretože je spojený so starnutím organizmu, ktoré zapríčiňuje zmenšenie elasticity očných buliev. Táto porucha oka sa týka nielen krátkozrakých alebo ďalekozrakých osôb, môže postihnúť takisto osoby, ktoré netrpia na žiadnu poruchu oka, pretože je spojená so starnutím.

Achromatopsia

choroba prejavujúca sa tým, že nie je sčasti alebo vôbec možné vnímať farby. Príčinou tejto choroby je malé alebo nulové množstvo čapíkov, ktoré zodpovedajú za videnie farieb a ostrosť vnímania. Je to genetická choroba, hoci sa môže tiež vyskytovať ako následok poškodenia alebo prekonaných očných chorôb.

Daltonizmus

- porucha prejavujúca sa neschopnosťou nevidenia farieb . Nerozpoznáva sa červené a zelená farba, hoci často sa nedajú rozoznať iné farby. Daltonizmus postihuje predovšetkým mužov.

Nystagmus

- porucha prejavujúca sa nekontrolovanými, mimovoľnými osciláciami očných buliev.

Druhy nystagmu:
* horizontálne * vertikálne * rotačný * šikmý

Strabizmus (škúlenie)

- choroba spôsobená oslabením očných svalov, čo spôsobuje zmenu uhlu pohľadu jedného oka v porovnaní s druhým. Následkom strabizmu/škúlenia je narušené binokulárne videnie. Škúlenie môže byť korigované pomocou okuliarov alebo cvičení. Robia sa taktiež chirurgické korekcie strabizmu.

Strabizmus/škúlenie sa delí na:
* divergentný strabizmus – oko zabieha smerom von, * konvergentný strabizmus – oko zabieha smerom dovnútra.